Trăng sáng rèm châu vui hợp cẩn

Trăng sáng rèm châu vui hợp cẩn
Mộng nơi gác đẹp triệu lân lành Trăng sáng rèm châu vui hợp cẩn
Mộng nơi gác đẹp triệu lân lành