Gió xuân liễu biếc đón anh vũ

Gió xuân liễu biếc đón anh vũ
Mưa tối đèn xanh dắt phượng hoàng Gió xuân liễu biếc đón anh vũ
Mưa tối đèn xanh dắt phượng hoàng