Phú nên gia thất gió xuân sớm

Phú nên gia thất gió xuân sớm
Mộng lá hùng bi phúc trạch dài Phú nên gia thất gió xuân sớm
Mộng lá hùng bi phúc trạch dài