Hương yên chi tỏa trướng phù dung

Hương yên chi tỏa trướng phù dung
Rạng đuốc hoa soi nơi màn gấm Hương yên chi tỏa trướng phù dung
Rạng đuốc hoa soi nơi màn gấm