Gió xuân bông liễu bay đôi yến

Gió xuân bông liễu bay đôi yến
Mưa tối đèn xanh vạn quyển hay Gió xuân bông liễu bay đôi yến
Mưa tối đèn xanh vạn quyển hay