Lá đỏ theo dòng gửi câu đẹp

Lá đỏ theo dòng gửi câu đẹp
Hoa vàng đầy lối vướng tân trang Lá đỏ theo dòng gửi câu đẹp
Hoa vàng đầy lối vướng tân trang