Động biếc trăng soi ngời cặp phượng

Động biếc trăng soi ngời cặp phượng
Liễu xanh gió thổi hót đôi oanh Động biếc trăng soi ngời cặp phượng
Liễu xanh gió thổi hót đôi oanh