Màn xuân ấm ngàn lần bói phượng

Màn xuân ấm ngàn lần bói phượng
Đêm huyền sâu trong mộng đoán hùng Màn xuân ấm ngàn lần bói phượng
Đêm huyền sâu trong mộng đoán hùng