Đàn sắt tiếng trong loan đổi giọng

Đàn sắt tiếng trong loan đổi giọng
Hoa mai vẻ ngọc phương đôi bay Đàn sắt tiếng trong loan đổi giọng
Hoa mai vẻ ngọc phương đôi bay