Trước cửa san hô trời đất lớn

Trước cửa san hô trời đất lớn
Trên yến đồi mồi tháng ngày dài Trước cửa san hô trời đất lớn
Trên yến đồi mồi tháng ngày dài