Kể từ nay xem như bất hoặc

Kể từ nay xem như bất hoặc
Mười năm nữa hẳn sẽ tri thiên Kể từ nay xem như bất hoặc
Mười năm nữa hẳn sẽ tri thiên