Chính khí cao vời đồng trụ Bắc

Chính khí cao vời đồng trụ Bắc
Tinh anh còn mãi Hát Giang Nam Chính khí cao vời đồng trụ Bắc
Tinh anh còn mãi Hát Giang Nam