Mộng bút con theo thêm một bạn

Mộng bút con theo thêm một bạn
Vun lan điềm tốt thỏa hai thân Mộng bút con theo thêm một bạn
Vun lan điềm tốt thỏa hai thân