Mừng nên người lớn được ban rượu

Mừng nên người lớn được ban rượu
Noi theo tiên tổ rạng danh nhà Mừng nên người lớn được ban rượu
Noi theo tiên tổ rạng danh nhà