Mừng đã ba đời còn rượu chúc

Mừng đã ba đời còn rượu chúc
Vui xem tứ đại họ càng đông Mừng đã ba đời còn rượu chúc
Vui xem tứ đại họ càng đông