Gió thổi hương cần đến vườn đẹp

Gió thổi hương cần đến vườn đẹp
Trăng rời bóng quế rợp cung đàn Gió thổi hương cần đến vườn đẹp
Trăng rời bóng quế rợp cung đàn