Thiên hà dẫn nước cho cung phấn

Thiên hà dẫn nước cho cung phấn
Hang nguyệt hoa trâm đượm ngự hương Thiên hà dẫn nước cho cung phấn
Hang nguyệt hoa trâm đượm ngự hương