Sóng mực chừng theo ấm sóng đào

Sóng mực chừng theo ấm sóng đào
Bút hoa sớm hướng vui hoa đuốc Sóng mực chừng theo ấm sóng đào
Bút hoa sớm hướng vui hoa đuốc