Hương cần mới tỏ động đào nguyên

Hương cần mới tỏ động đào nguyên
Bóng quế dõi theo người dưới nguyệt Hương cần mới tỏ động đào nguyên
Bóng quế dõi theo người dưới nguyệt