Chốn doanh liễu gần kề thục nữ

Chốn doanh liễu gần kề thục nữ
Vẻ đào tơ nay chỉ quân phù Chốn doanh liễu gần kề thục nữ
Vẻ đào tơ nay chỉ quân phù