Vàng ngọc y trang, theo tướng lược

Vàng ngọc y trang, theo tướng lược
Áo cừu đai nhẹ, dặn giai nhân Vàng ngọc y trang, theo tướng lược
Áo cừu đai nhẹ, dặn giai nhân