Ôi ba người thương tiếc, người này khó lại có

Ôi ba người thương tiếc, người này khó lại có
Trăm ngàn thuở xót xa, đời ấy chẳng hai lần Ôi ba người thương tiếc, người này khó lại có
Trăm ngàn thuở xót xa, đời ấy chẳng hai lần