Hướng tới quảng cung lượm rau quý

Hướng tới quảng cung lượm rau quý
Dõi theo hang nguyệt kiếm hương trời Hướng tới quảng cung lượm rau quý
Dõi theo hang nguyệt kiếm hương trời