Ảnh trúc vẫn là thân ảnh đấy

Ảnh trúc vẫn là thân ảnh đấy
Mực hoa đem hết lệ hoa ba Ảnh trúc vẫn là thân ảnh đấy
Mực hoa đem hết lệ hoa ba