Nhà phủ mây lành yến đến mừng

Nhà phủ mây lành yến đến mừng
Bên gối niềm vui loan lại chúc Nhà phủ mây lành yến đến mừng
Bên gối niềm vui loan lại chúc