Gặp khoa thi. cung thiềm bẻ cành quế

Gặp khoa thi. cung thiềm bẻ cành quế
Kết duyên lành, lên tú các vẽ mày ngà Gặp khoa thi. cung thiềm bẻ cành quế
Kết duyên lành, lên tú các vẽ mày ngà