Danh thơm ngày ấy lừng thiên phủ

Danh thơm ngày ấy lừng thiên phủ
Hoa đuốc đêm nay rực động phòng Danh thơm ngày ấy lừng thiên phủ
Hoa đuốc đêm nay rực động phòng