Bốn đời áo đỏ mừng thêm thọ

Bốn đời áo đỏ mừng thêm thọ
Tám chục vụ tinh chúc tuổi cao Bốn đời áo đỏ mừng thêm thọ
Tám chục vụ tinh chúc tuổi cao