Thọ chúc tám tuần khăn rực rỡ

Thọ chúc tám tuần khăn rực rỡ
Năm qua năm tháng rượu bàn đào Thọ chúc tám tuần khăn rực rỡ
Năm qua năm tháng rượu bàn đào