Rực rỡ năm màu nhà liền tứ đại

Rực rỡ năm màu nhà liền tứ đại
Rượu mừng tháng chín phúc đủ tam đa Rực rỡ năm màu nhà liền tứ đại
Rượu mừng tháng chín phúc đủ tam đa