Rượu ngọt bày ra mừng bảy chục

Rượu ngọt bày ra mừng bảy chục
Hoa đào chớm nở chúc ba ngàn Rượu ngọt bày ra mừng bảy chục
Hoa đào chớm nở chúc ba ngàn