Sao vụ sông Ngân sáng bảy chục

Sao vụ sông Ngân sáng bảy chục
Cỏ huyên trời rạng rậm ngàn thu Sao vụ sông Ngân sáng bảy chục
Cỏ huyên trời rạng rậm ngàn thu