Cỏ huyên đất bắc năm chừng ngắn

Cỏ huyên đất bắc năm chừng ngắn
Sao vụ trời nam ngày vấn dài Cỏ huyên đất bắc năm chừng ngắn
Sao vụ trời nam ngày vấn dài