Hoa quế trăng soi mừng bảy chục

Hoa quế trăng soi mừng bảy chục
Cỏ huyên sân mọc rậm ngàn thu Hoa quế trăng soi mừng bảy chục
Cỏ huyên sân mọc rậm ngàn thu