Trong nhà sớm ủ rượu ngàn năm

Trong nhà sớm ủ rượu ngàn năm
Đời thịnh luôn khen người trăm tuổi Trong nhà sớm ủ rượu ngàn năm
Đời thịnh luôn khen người trăm tuổi