Đã nhàm câu nói: xưa nay hiếm

Đã nhàm câu nói: xưa nay hiếm
Trăm tuổi ngày nay đã lắm người Đã nhàm câu nói: xưa nay hiếm
Trăm tuổi ngày nay đã lắm người