Chân trời rực rỡ một vành nguyệt

Chân trời rực rỡ một vành nguyệt
Dưới đất chuông mừng người chẵn trăm Chân trời rực rỡ một vành nguyệt
Dưới đất chuông mừng người chẵn trăm