Chín chục mùa xuân, trong nhà Phật sống

Chín chục mùa xuân, trong nhà Phật sống
Ba ngàn giáp tý, trên núi xuân thiêng Chín chục mùa xuân, trong nhà Phật sống
Ba ngàn giáp tý, trên núi xuân thiêng