Tám chục chưa già xuân vẫn mạnh

Tám chục chưa già xuân vẫn mạnh
Bốn mùa khỏe sức phúc vô cùng Tám chục chưa già xuân vẫn mạnh
Bốn mùa khỏe sức phúc vô cùng