Chốn Dao trì tám mười hiến thụy

Chốn Dao trì tám mười hiến thụy
Chòm Bảo vụ mấy thuở cùng xem Chốn Dao trì tám mười hiến thụy
Chòm Bảo vụ mấy thuở cùng xem