Bên giòng sông Vị thả câu chơi

Bên giòng sông Vị thả câu chơi
Rừng rậm Vũ Lăng cười thuyền dạo Bên giòng sông Vị thả câu chơi
Rừng rậm Vũ Lăng cười thuyền dạo