Quế vàng rực rỡ già thêm mạnh

Quế vàng rực rỡ già thêm mạnh
Nhà huyên trường thọ, chúc hiếm người Quế vàng rực rỡ già thêm mạnh
Nhà huyên trường thọ, chúc hiếm người