Hoa quế trăng rằm hương bảy dặm

Hoa quế trăng rằm hương bảy dặm
Cỏ huyên sân trước tốt ngàn năm Hoa quế trăng rằm hương bảy dặm
Cỏ huyên sân trước tốt ngàn năm