Ngày ấy nhà huyên nên bảy chục

Ngày ấy nhà huyên nên bảy chục
Năm khác vườn tiên đợi chúc thăm Ngày ấy nhà huyên nên bảy chục
Năm khác vườn tiên đợi chúc thăm