Đừng ngại đường khách ba ngàn xa

Đừng ngại đường khách ba ngàn xa
Nên biết trên đời bảy chục hiếm Đừng ngại đường khách ba ngàn xa
Nên biết trên đời bảy chục hiếm