Ba ngàn năm tháng xuân thường trú

Ba ngàn năm tháng xuân thường trú
Bảy chục còn tươi cổ vốn hi Ba ngàn năm tháng xuân thường trú
Bảy chục còn tươi cổ vốn hi