Đã thọ năm tuần lại thêm hoa giáp

Đã thọ năm tuần lại thêm hoa giáp
Đợi tròn chục nữa, sẽ chúc cổ hi Đã thọ năm tuần lại thêm hoa giáp
Đợi tròn chục nữa, sẽ chúc cổ hi