Hoa giáp vòng đầu, tốt như tùng bách

Hoa giáp vòng đầu, tốt như tùng bách
Lâu dài rực rỡ, tươi đẹp quế lan Hoa giáp vòng đầu, tốt như tùng bách
Lâu dài rực rỡ, tươi đẹp quế lan