Tuổi hạc ngàn năm bừng mây sáng

Tuổi hạc ngàn năm bừng mây sáng
Sắc lan chín chục đẫm sương trong Tuổi hạc ngàn năm bừng mây sáng
Sắc lan chín chục đẫm sương trong