Tám chục vẫn ngời viên ngọc thọ

Tám chục vẫn ngời viên ngọc thọ
Bốn đời cùng ngợp ánh hào quang Tám chục vẫn ngời viên ngọc thọ
Bốn đời cùng ngợp ánh hào quang